BAN LÃNH ĐẠO

Ông: Đàm Thận Hiển

– Chức vụ: Giám đốc

– Điện thoại:

– Email: hiendamtmbn@gmail.com

 

BS CKII Nội. Nguyễn Mậu Thanh

– Chức vụ: Phó Giám đốc

– Điện thoại: 0983.195.406

– Email:  bsmauthanh@gmail.com

BS CKII Sản. Nguyễn Tuấn Hải

– Chức vụ: Phó Giám đốc

– Điện thoại: 0912.554.786

– Email: tuanhaibs@gmail.com

Thạc sỹ. Nguyễn Văn Tuấn

– Chức vụ: Phó Giám đốc

– Điện thoại: 0912.202.292

– Email: tuanpgdqv@gmail.com